2024. július 25. csütörtök

Szerlisták (2014. május)

2014. május 15. csütörtök

Bevezetés

Az ökológiai gazdálkodást Európai Uniós és hazai jogszabályok, rendeletek szabályozzák. Az ellenőrző szervezetek kidolgozzák saját feltételrendszerüket. Azt, hogy a gazdálkodás során milyen anyagokat használhatnak a talajjavítás, növénytermesztés, állattartás, raktározás, feldolgozás, csomagolás során, azt ezek a jogszabályok tartalmazzák.

Azt azonban, hogy milyen készítményeket, tehát az ezen anyagokból készített termékeket használhatnak fel a gazdálkodók, milyen készítmények rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel, és vásárolhatók meg, ezek körét az ún. szerlisták tartalmazzák.


Szerlisták

Magyarországon ilyen szerlistákat állítottak össze és közölnek az agrárminisztérium szakhatóságai – jelenleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) – és az ellenőrző szervezetek. Az alábbiakban ezeket a szerlistákat, pontosabban a szerlisták közül azokat tárgyaljuk, melyek az ökológiai talajjavításban, tápanyag-utánpótlásban használhatók. Ezeket foglaltuk össze egy táblázatba. Így szerepelnek a táblázatban a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából (lásd: Megjegyzés) az évente kiadott ún. „zöld könyvben” lévő azon készítmények, melyek az ökológiai gazdálkodásban használhatók; külön feltüntetve az alábbi három kategóriát:

I. = Jogszabályok alapján ökológiai termesztésben használható, de kompetens szervezetek által be nem sorolt készítmény. Használatát az illetékes ökoszervezettel előzetesen egyeztetni javasolt.

III. = Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Besorolása alapján ökológiai termesztésben használható készítmény.

V. = Hungária Öko Garancia Kft. Besorolása alapján ökológiai termesztésben használható készítmény.

A zöld könyvben lévő készítményeken kívül a II. oszlopban a NÉBIH szerlistáját, míg a IV. és VI. oszlopokban a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., valamint a Hungária Öko Garancia Kft. ellenőrző szervezeteknek a saját honlapjaikon lévő szerlistáit tüntettük föl. (A HÖG esetében, mivel a legutóbbi hozzáférhető szerlista 2012-es, ezt szerepeltettük.)

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) megbízásából az Agrinex Bt. gondozásában dr. Haller Gábor és dr. Ocskó Zoltán összeállításában 2014-ben is megjelentették a 2013. december 31-én érvényben lévő forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok 2014 II.” jegyzékét.

A kiadványban 1 891 db készítmény szerepel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közzétett nyilvántartása alapján megjelentették a valamennyi bejelentett EK-jelzésű műtrágyát is. A bejelentésnek nincs időkorlátja. Eltérő szabályozás hiányában a jegyzékben tíz évig, ezt követően az engedélyes kérésére szerepeltetik ezeket a készítményeket.

„A kiadvány tájékoztató jellegű, nem tartalmaz részletes technológiai és termék leírást. Az erre vonatkozó előírásokat a termékek engedélyokirata, illetve a csomagoló burkolat címkéje tartalmazza. Szükség esetén szakemberhez kell fordulni.” /Idézet a 10. oldalról/

A kiadványban 221, ökológiai gazdálkodásban használható készítmény közül 105 olyan, amely a „jogszabályok alapján ökológiai termesztésben használható, de kompetens szervezetek által be nem sorolt készítmény. Használatát az illetékes ökoszervezettel előzetesen egyeztetni javasolt.” /Részlet a kiadvány első kötetének jelmagyarázatából/

Ezeken kívül 84 féle olyan készítmény van, amely a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., míg 72 féle olyan, mely a Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) besorolása alapján ökológiai termesztésben használható. (2014-ben a kiadvány már tudomást vett a 2000-ben alapított „másik” ellenőrző szervezetről is, a HÖG-ről. Ez a 2012-es kaidványban még nem történt meg.)

A különféle ökoszerlisták közötti ellentmondást a mellékelt táblázatban (azaz az „Ökoszerlistában szereplő készítmények (2014. május)” című táblázatban) mutatjuk be. Az ellentmondást fokozza, hogy a 84, illetve 72 készítmény közül csak 39 olyan van, amelyet mindkét ellenőrző szervezet besorolása alapján ökológiai gazdálkodásban használni lehet. Ez mindenképpen alkalmas a gazdálkodók megzavarására, elbizonytalanítására.

A NÉBIH honlapja szerint, az ott közzétett „NÉBIH-ökoszerlista” alapjául a Biokontroll és a HÖG által javasolt készítmények szolgáltak. A készítmények ökogazdálkodásban való felhasználhatóságát a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának szakértői ellenőrizték. A NÉBIH szerint „olyan készítményeket lehet ökológiai gazdálkodásban felhasználni, amelyek alapanyaga/ hatóanyaga szerepel az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK Rendelet 1. és 2. mellékletében, és amelyek egyidejűleg a vonatkozó európai és nemzeti jogszabályok értelmében legálisan forgalomba hozhatók. Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható készítmények köre folyamatos elbírálás és bővítés alatt áll.”

A NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának „Növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezése” c. tájékoztatója szerint a „termésnövelő anyag gyűjtőnév sokféle terméket takar, jelenleg ide tartoznak a műtrágyák, ásványi trágyák, engedélyköteles szerves trágyák, komposztok, gilisztahumuszok, talaj- és növénykondicionáló készítmények, termesztő közegek és mikrobiológiai készítmények.

Ahogy a felsorolásból is látszik, a termésnövelő anyagok egyrészt a talajba, másrészt közvetlenül a növényre kerülve bekerülnek az élelmiszerláncba, a környezetbe. Alkalmazásukkal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy vizsgálatokkal, kísérletekkel alátámasztott kedvező hatást fejtsenek ki a talajra vagy a termesztett növényre, és előírásszerű és szakszerű felhasználásuk során ne okozzanak kedvezőtlen mellékhatást a növényre, a talajra, az ember és az állat egészségére, és ne jelentsenek megengedhetetlen veszélyt a környezetre és a természetre.

Forgalomba hozataluknak és felhasználásuknak jogi szabályozása fenti célokat hivatott teljesíteni. A termésnövelő anyagok jogi szempontból lehetnek engedélyköteles termésnövelő anyagok és a minden külön engedélyezési eljárás nélkül forgalomba hozható EK műtrágyák.

Az engedélyezés a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet előírásai alapján történik. A készítmények minőségét, hatékonyságát az engedélyezést megelőzően vizsgálják. A vizsgálatok egyrészt a termék minőségi előírásainak (fizikai és kémiai vizsgálatok) és veszélytelenségének (toxikus elemek, fitotoxikus hatás, szerves szennyezők és humánpatogén károsítók) megállapítására, másrészt az elvárt hatékonyság igazolására vonatkoznak. Az engedély 10 évig érvényes. (…)

Az engedélyköteles termésnövelő anyagok minőségét, hatékonyságát nem csak az engedélyezést megelőzően vizsgálják, hanem az engedély 10 éves érvényességi időszaka alatt is folyamatosan ellenőrzik. Az EK műtrágyák minősége is állandó kontroll alatt áll. Az ellenőrzést a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságának munkatársai végzik.”

 

Összefoglalás

A vizsgált szerlisták köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ha egy gazda arra kíváncsi, hogy egy adott készítményt felhasználhat-e az ökológiai gazdálkodás során talajjavításra vagy tápanyag-utánpótlásra, nem kap egyértelmű választ, legrosszabb esetben 6 lista közül választhat.

Ellentmondásos a műtrágya besorolás. A bio/öko gazdálkodás meghatározásánál általánosan elterjedt megfogalmazás, hogy a biogazdálkodásban tilos a műtrágya használata. Ugyanakkor a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező készítmények közül, melyek a besorolás szerint az ökogazdálkodásban engedélyezettek, a hatóság a műtrágyák közé sorolta. Ilyenek pl. a keserűsó és az elemi kén, a kieserit, a káliumszulfát por és káliumszulfát granulátum, melyek ásványi bányatermékek.

A könyv jelölése szerint ökogazdálkodásban használható (Biokontroll) a Bacterisol komposzt, melynek alapanyagai között karbamid található. Ugyanígy pl. a TCAP 28 műtrágya, mely a könyv jelölése szerint műtrágya besorolású, és a Biokontroll és a Hungária Öko Garancia is engedélyezi használatát.

Ugyancsak ellentmondásos pl. a talajjavító anyagok és az ásványi trágyák besorolása. Itt szembesülünk azzal a problémával, hogy az engedélyező szervezetek, a listát összeállító személyek zavarban vannak a földtani képződményekkel; kőzetekből, ásványokból készített készítményekkel kerülnek szembe. Példaként megemlítem, hogy a gércei alginit esetében felhívtam a NÉBIH figyelmét arra, hogy az alginit hatóanyaga nem olajpala ásvány. A szakmai észrevételemet megköszönték, de azóta is hibásan szerepel.

Véleményem szerint azt, hogy egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező készítmény használható az ökológiai gazdálkodásban, nem a profitvezérelt, üzleti alapon működő ellenőrző szervezettől kellene függővé tenni. Ez lenne az állam, a hatóság feladata. (Érdekességként megemlítendő, hogy pl. a 2012-es kiadványban még csak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által elfogadott készítményeket tüntették fel, az „állami” jelzést és a HÖG által elfogadottakat nem.)

Véleményem szerint Magyarországon csak egy szerlista lehet forgalomban, melyet a NÉBIH megfelelő hatósági szervei állítanak össze, s amely kötelező erejű az összes ellenőrző szervezet számára. Az ilyen listák elkészítésénél az elkészítésben résztvevő hivatali dolgozókon kívül ki kell kérni és figyelembe kell venni az adott szakterületeken specialistaként dolgozó szakemberek véleményét.

A „zöld könyv” helyett a minisztériumnak vagy NÉBIH-nek kellene kiadni egy, a növényvédő szerek és a termelésnövelő anyagokat tartalmazó hivatalos és hiteles könyvet.

Abban, hogy „a biogazdálkodásunk egy helyben toporog” /Biokultúra Hírlevél 2014. május/, nagyban közrejátszik a szerlisták körüli jelenlegi áldatlan állapot is.

Dr. Solti Gábor


Megjegyzés:

A „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok 2014 I-II.” kiadvány I. kötetét dr. Ocskó Zoltán, dr. Erdős Gyula, dr. Molnár Jenő, míg a II. kötetét dr. Haller Gábor és dr. Ocskó Zoltán írták. (A lektor mindkét esetben dr. Eke Károly volt.) Az I. kötet 2. oldalán a HU ISSN 1216-2191 szám alatt a következő szöveg található: „A kiadványt a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Agrinex Bt., Budapest gondozza” (kiemelés tőlem). Ugyanez a szöveg olvasható a 2009., a 2010. és a 2012. évi kiadványokban is.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) illetékesei, így a NÉBIH elnökhelyettese, a Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság igazgatója, Jordán László is a 2014. május 14-i „szerlista” megbeszélésen kategorikusan kijelentette, hogy a kiadványhoz sem a VM-nek, sem a NÉBIH-nek nincs köze. Ebben az esetben a VM-nek be kellett volna zúzatnia a „zöld könyvet”, vagy kivetetni belőle a fenti (idézett) mondatot, de legalább egy nyilatkozatot kiadni, hogy senki ne adjon ki érte ötezer forintot, mert csak egy „olvasókönyv”, a szerzők magánkiadványa.

Tovább növeli a gazdák számára a bizonytalanságot, hogy például 2012-ben megjelent egy hasonlóan zöld borítású, „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok az ökológiai termesztésben 2012” című 256 oldalas kiadvány, melyet dr. Ocskó Zoltán szerkesztett (az V. fejezetet dr. Túróczi György, a VI. fejezetet dr. Erdős Gyula és dr. Molnár Jenő írták). A kötetet lektorálták: dr. Lucskai Attila, dr. Nyéki József, dr. Rózsás Attila, dr. Roszik Péter, dr. Soltész Miklós és dr. Szabó Zoltán. Az „Első kiadás”-ként feltüntetett (tehát a tervek szerint várható több is) kiadványt „(…) a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szakmai támogatásával az Agrinex Bt., Budapest gondozza” (2. oldal). A kiadvány első oldalán ez áll: „A kiadvány megjelenését a TECH_08-A3/2-2008-0373 és TECH_08-A4/2-2008-0138 számú projektek támogatták.” (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi terv logójával). A hatósági szakemberek állásfoglalása szerint ez nem tekinthető hivatalos kiadványnak.


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége üdvözli, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága (NÉBIH NTAI) 2014. május 14-én egyeztetést tartott az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédő szerekről és tápanyag-utánpótló anyagokról a témában érintett szervezetek és szakemberek bevonásával.

A megbeszélésen, melyet Jordán László a NÉBIH NTAI igazgatója vezetett, és melyen részt vettek az igazgatóság munkatársain kívül dr. Roszik Péter (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.), Szépkuthy Katalin (HÖG), dr. Drexler Dóra (ÖMKi), dr. Solti Gábor (KÖSZ) és Miklai Gábor (gazdálkodó), megállapodás született egy bizottság létrehozásáról, mely a szerlistákkal kapcsolatos álláspontok koordinálásával foglalkozna. A külső résztvevők közül Szépkuthy Katalin, dr. Drexler Dóra, dr. Solti Gábor és Miklai Gábor támogatta a NÉBIH azon álláspontját, hogy egységes szerlista jöjjön létre. Ezzel ellentétes volt dr. Roszik Péter álláspontja.

A NÉBIH ezen kezdeményezése a szerlistákkal kapcsolatban lévő ellentmondások megszüntetésére irányul, és hozzájárul a "Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)" c. programban megfogalmazott célkitűzések megvalósításához.


Ökoszerlistában szereplő készítmények (2014. május)
Készítette: Solti Gábor, Ziegler Gábor
    I. II. III. IV. V. VI.
1. ABAVIT ásványi trágya     + +    
2. AEGIS SYM ARGILLA mikrobiológiai készítmény     + +    
3. AGRO CS TŐZEG talajjavító +          
4. AGROFERMIX GRANULÁLT SZERVESTRÁGYA szervestrágya +          
5. AGROSOILTM KOMPOSZT-A szerves trágya +          
6. AGROSOILTM MIKROBIOLÓGIAI TERMÉKCSALÁD
     Agrosoil
TM-N nitrogénkötő baktériumtrágya
+          
7.      AgrosoilTM-P foszforfeltáró és mobilizáló baktériumtrágya +          
8.      AgrosoilTM-Plex nitrogénkötő baktériumtrágya +          
9. AGROSOLUTION TERMÉKCSALÁD ásványi trágya   +     + +
10. ALBAMIX SZARVASMARHA TRÁGYA szerves trágya +          
11. ALGAFIX mikrobiológiai készítmény + +   +    
12. ALGINURE növénykondícionáló   + + + + +
13. AMALGEROL® növénykondícionáló     +   + +
14. AMYKOR® GYÖKÉRZETVITALIZÁLÓ GRANULÁTUM mikrobiológiai k. +          
15. ARTIS mikrobiológiai készítmény     + +    
16. ASB TŐZEG talajjavító (szerves) +          
17. AZORHIZ mikrobiológiai készítmény +          
18. AZOTER BAKTÉRIUMTRÁGYA mikrobiológiai készítmény   + + + + +
19. AZOTER-F mikrobiológiai készítmény     +   + +
20. AZOTER-SC mikrobiológiai készítmény     +   + +
21. BACTERIOLIT TRÁGYAÉRÉSI, KOMPOSZTÁLÁSI GYORSÍTÓ
KÉSZÍTMÉNY ásványi trágya
    + +    
22. BACTERISOL komposzt     +      
23. BACTOFIL® A POR mikrobiológiai készítmény   + + + + +
24. BACTOFIL® B POR mikrobiológiai készítmény   + + + + +
25. BACTOFIL CELL® CELLULÓZBONTÓ KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + + + + +
26. BAKTOMIX UN MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.     + +    
27. BEREK LÁPFÖLD talajjavító (szerves ásványi) +          
28. BEREKI TŐZEG talajjavító szerves +          
29. BERKI KOMPOSZT komposzt +          
30. BIO GREEN SYSTEM GROUP növénykondicionáló         +  
31. BIO-DOPP SZERVES TRÁGYA szervestrágya +          
32. BIOFERT PLUSZ nitrogén tápoldat     +      
33. BIOHUMUSZ GILISZTAHUMUSZ gilisztahumusz +          
34. BIOKECEL SZARVASMARHA TRÁGYA szerves trágya +          
35. BIOLAND TŐZEG ALAPÚ TERMÉKCSALÁD talajjavító (szerves)
termőközeg
+          
36. BIOMEX PLUS MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k. +          
37. BIOMIT PLUSSZ - ÚJ GENERÁCIÓ LOMBTRÁGYA ásványi trágya
(növényi kivonatokkal és mikroelemekkel dúsított)
  +   + +  
38. BIOPAKK TRÁGYA CSALÁD szervestrágya +          
39. KOMPOSZTÁLT SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya +          
40. BIOPLASMA TERMÉKCSALÁD mikrobiológiai készítmény   +     + +
41. Bioplasma algás levéltrágya   +     + +
42. BIOREX-1 (BACID HUMUSZ+) ÉS BIOREX-2 (BACID-NITRO)
KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY TALAJOLTÓ ANYAG
mikrobiológiai k.
  + + +    
43. BIOREX SZILARD TALAJOLTÓ ANYAG mikrobiológiai készítmény   + + +    
44. BIO-VEGETAL mikrobiológiai készítmény     + + + +
45. BISTEP NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykondicionáló     + +    
46. BORA MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény   + + +    
47. CARBOKALK CUKORGYÁRI MÉSZISZAP talajjavító +          
48. C-KOMPLEX MŰTRÁGYA TERMÉKCSALÁD műtrágya (szerves és
talajjavító anyagokkal dúsítva)
    +      
49. COFUNA BIOPOST AKSD KOMPOSZT komposzt +          
50. COFUNA SZERVESTRÁGYA komposzt   + + +    
51. DC HYPERFOSZFÁT P 26 műtrágya (P mono, lágy nyersfoszfátból)     + +    
52. DC HYPERFOSZFÁT P 29 műtrágya (P mono, földszerű
nyersfoszfátból)
    + +    
53. DEPÓNIA KOMPOSZT komposzt +          
54. EASTERN SUGAR ZRT. PRÉSELT ISZAP talajjavító +          
55. EM-1 MIKROBIOLÓGIAI TERMÉKCSALÁD
   EM-1 mikrobiológiai törzsoldat mikrobiológiai készítmény
+ +   +    
56. EM-1 felszaporított mikrobiológiai készítmény mikrobiológiai k.     +      
57. EM-BIO-1 MIKROBIOLÓGIAI TÖRZSOLDAT mikrobiológiai k.   + +      
58. EM-BIO AKTIVÁLT MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + + + +  
59. EPSO TOP műtrágya (Mg)   +     + +
60. EUROKOMPOSZT komposzt +          
61. EUTROFIT FOLYÉKONY SZERVES TRÁGYA szervestrágya (folyékony)   +     + +
62. ÉLESZTŐ VINASZ szervestrágya   + + +   +
63. FARMERŐ SZERVES BAROMFITRÁGYA szervestrágya     + +    
64. FERITAS KOMPOSZT komposzt +          
65. FERMENTÁLT BAROMFITRÁGYA szervestrágya +          
66. FERTILHUMUSZ STALLATICO szervestrágya     + +    
67. FERTIPLUS NPK 4-3-3 BAROMFI SZERVES TRÁGYA PELLET
szervestrágya
  + + +    
68. FIMUS SZERVES TRÁGYA szervestrágya +          
69. FITO NATUR AKTIV NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY
növénykondicionáló
  + + +    
70. FITOKONDI NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY
növénykondicionáló
  + + +    
71. FLORACELL növénykondicionáló     + +    
72. FLORASCA FÖLDKEVERÉK CSALÁD termesztőközeg +          
73. FLORASCA KOMPOSZTÁLT SZARVASMARHA TRÁGYA
szerves trágya
+          
74. FLORIMO KOMPOSZTÁLT MARHATRÁGYA +          
75. FLORIMO TŐZEG ALAPÚ FÖLDKEVERÉK CSALÁD termesztőközeg +          
76. GARRI PLUSZ ÉRETT MARHATRÁGYA szerves trágya +          
77. GEOAGIT-CNPK-1 MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY
mikrobiológiai készítmény
  +     + +
78. GÉRCEI ALGINIT   + + + + +
79. GOËMAR BM 86 növénykondicionáló   +   + +  
80. GOËMAR MULTOLEO növénykondicionáló   +   + +  
81. GREEN BULL KOMPOSZTÁLT SZARVASMARHA TRÁGYA
szervestrágya
+          
82. GREENMAN AGRO MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY
mikrobiológiai készítmény
  + + + + +
83. GREENSOIL TERMÉKCSALÁD TERMÉKCSALÁD műtrágya
(talajkondicionálü anyagokkal dúsítva)
  + + + + +
84. GROW Cu/Zn műtrágya (granulátum)     + +    
85. GÜLLEMAX TRÁGYAKEZELŐ trágyakezelő   +     + +
86. HAHÓTI TŐZEG ALAPÚ TERMÉKCSALÁD
Hahóti tőzeg talajjavító (szerves)
+          
87. HAJAKER DURPETA TŐZEG CSALÁD
Hajaker Durpeta tőzeg talajjavító (szerves)
+          
88. Hajaker Durpeta substrat termesztőközeg +          
89. HAJTIKA ásványi trágya +          
90. HANSÁGI TŐZEG ALAPÚ TERMÉKACSALÁD talajjavító (szerves) +          
91. HAWITA TŐZEGCSALÁD talajjavító (szerves) +          
92. HORTO BIO szerves trágya     + +    
93. HUMINIT- DUDARIT TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY talajkond.
Huminit talajkondicionáló készítmény
Dudarit talajkondicionáló készítmény
  + + + +  
94. HUNGAVIT TERMÉKCSALÁD növénykondicionáló
          Hungavit A növénykondicionáló
  + + + + +
95.           Hungavit B növénykondicionáló   + + + + +
96.           Hungavit D növénykondicionáló   + + +    
97.           Hungavit G növénykondicionáló   + + +    
98.           Hungavit P növénykondicionáló   + + +    
99.           Hungavit Universal növénykondicionáló   + + + + +
100. IREGI NATÚR SZÓJA OLTÓPOR mikrobiológiai készítmény   + + + + +
101. ITALPOLLINA TERMÉKCSALÁD szerves trágya
Florimo 4-4-4 baromfitrágya
    + +    
102. Florimo 3-3-3 szarvasmarhatrágya szervestrágya     + +    
103. Florimo eper és aprógyümölcstrágya szervestrágya     + +    
104. Florimo virág, muskátli, rózsatrágya szervestrágya     + +    
105. Florimo zöldségtrágya szervestrágya     + +    
106. Italpollina 4-4-4 baromfitrágya szervestrágya   + + +    
107. Tribu 3-3-3 szarvasmarhatrágya     + +    
108. KAPOSVÁRI CUKORGYÁRI MÉSZISZAP TALAJJAVÍTÓ ANYAG
talajjavító
  +     + +
109. KÁMÁN DOLOMIT talajjavító (ásványi) +          
110. KE NÖVÉNYKIVONAT növénykondicionáló +          
111. KECELI TŐZEG talajjavító (szerves) +          
112. KEIFUN, ABURAKASU, GUNNOBI SZERVES TÁPRÚD TERMÉKCSALÁD
szervestrágya
+          
113. Aburakasu szerves táprúd szervestrágya +          
114. Gunnobi szerves táprúd szervestrágya +          
115. KELPAK növénykondicionáló +          
116. KESZTHELYI ZÖLD KOMPOSZT komposzt +          
117. KINCSEM FÖLDJE termesztőközeg +          
118. KOMPOSZTTEA TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY
talajkondicionáló
  +     +  
119. KOMPVITAL KOMPOSZT komposzt +          
120. KONDISOL TERMÉKCSALÁD növénykondicionáló   + + + + +
121. KOVAFÖLD ALAPÚ FÖLDKEVERÉK termesztőközeg +          
122. KOVASCA ÁSVÁNYI TRÁGYA ásványi trágya +          
123. LATAGRO TŐZEG CSALÁD talajjavító (szerves)   + + +    
124. LEBOSOL-BÓR, KALCIUM, RÉZ műtrágya     + +    
125. MABAKO ISTÁLLÓTRÁGYA CSALÁD szervestrágya +          
126. MELIORIT ásványi trágya +          
127. MICO-ELUAT FOLYÉKONY KOMPOSZT KIVONAT talajkondicionáló +          
128. MICROBION MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   +     + +
129. MICROBION UNC MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   +     + +
130. MIKRO-VITAL MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + + + + +
131. MIKROMIX A BURGONYA / A CUKORRÉPA / A KALÁSZOS /
A KUKORICA / A RÉT-LEGELŐ / A SZŐLŐ-GYÜMÖLCS műtrágya
mikroelem keverékoldat
        + +
132. MIKROMIX A CINK / A MANGÁN / A RÉZ műtrágya
(mikroelem oldat)
        + +
133. MIKROMIX A VAS - MAGNÉZIUM TÁPOLDAT műtrágya
(mezoelem + mikroelem oldat)
        + +
134. MIKROMIX G - FE műtrágya (mikroelem)         + +
135. MIKROMIX G SZŐLŐ-GYÜMÖLCS műtrágya (mikroelem keverék)         + +
136. MY LITTLE GARDEN TERMÉKCSALÁD Vinasz szerves trágya     +   +  
137. MYCO-SIN VIN növénykondicionáló     +   + +
138. NAPS NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ CSALÁD növénykondicionáló +          
139. NATUR BIOKAL NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ TERMÉKCSALÁD növ.k.
Natur Biokal 01 növénykondicionáló
  + + + + +
140. Natur Biokal 02 növénykondicionáló   + + + + +
141. Natur Biokal 02 M növénykondicionáló     + + +  
142. NATUR BIOORGANIC FERMENTÁLT BAROMFITRÁGYA
szerves trágya
  + + +    
143. NATUR MICRO mikrobiológiai készítmény   + + + + +
144. NATUR PLASMA MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + + + + +
145. NATUR TERRA MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   +     + +
146. NATUR VITA NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykond. +          
147. NÁDASLADÁNYI TŐZEG talajjavító (szerves) +          
148. NGK KOMBI TRÁGYÁZÓSZER ásványi trágya +          
149. NOURIVIT ÁSVÁNYI TRÁGYA ásványi trágya +          
150. NÖVÉNYÖRÖM SZÁRÍTOTT SZARVASMARHA TRÁGYA
szerves trágya
+          
151. NPPL HICAT SZÓJA OLTÓPOR mikrobiológiai készítmény +          
152. NPPL HISTICK SZÓJA OLTÓPOR mikrobiológiai készítmény +          
153. NYÍRSÉGI BIOFÖLD komposzt +          
154. OIKOMB KÉTKOMPONENSŰ NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY
növénykondicionáló
    +   + +
155. ORGANIC GREEN GOLD VIRIDIS AURUM mikrobiológiai k. + +        
156. ORGAZOT SZERVES TRÁGYA szerves trágya   +     + +
157. OROSHÁZI ZÖLD KOMPOSZT komposzt +          
158. ÖKOMUSZ SZŐLŐTÖRKÖLY KOMPOSZT komposzt   +     + +
159. ÖKO-NI MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény   + + + + +
160. ÖKO-NI WP  MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + +   + +
161. ÖNPORLÓ DOLOMIT talajjavító +          
162. ŐRÖLT SZERVES TRÁGYA szerves trágya +          
163. ŐSI TŐZEG talajjavító (szerves) +          
164. PANNONIAI KOMPOSZT komposzt +          
165. PATENTKÁLI GRANULÁTUM műtrágya (K + mezoelem)         + +
166. Torf tőzeg - Florbest Tőzeg talajjavító +          
167. PÉCSI ZÖLDKOMPOSZT komposzt +          
168. PÉTIBÓR EXTRA műtrágya (bór mikroelem)         + +
169. PHOMOBIL MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + + + + +
170. PHYLAZONIT TERMÉKCSALÁD mikrobiológiai készítmény
Phylazonit CB mikrobiológiai készítmény
  + + +    
171. Phylazonit MC mikrobiológiai készítmény   + + + + +
172. Phylazonit G mikrobiológiai készítmény   + + +    
173. PLANTELLA ORGANIC SZUPER szerves trágya   + + +    
174. PÖTRÉTEI LÁPFÖLD talajjavító +          
175. PÖTRÉTE LÁPI MÉSZISZAP TALAJJAVÍTÓ ANYAG talajjavító +          
176. PÖTRÉTEI ROSTOS NATÚR TŐZEG talajjavító (szerves) +          
177. PREV-B2TM     + + + +
178. PRÉMIUM TERRA PLUSZ GOMBA TAKARÓFÖLD komposzt +          
179. PROFISSIMO NATURE ÁLTALÁNOS TÁPOLDAT szerves tápoldat +          
180. PROGRESSZ RÉZ SC / PROGRESSZ RÉZ WP műtrágya
(réz mikroelem)
        + +
181. PROTECTOR MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.         + +
182. REKYVA TERMÉKCSALÁD Rekyva tőzeg (Novobalt tőzeg Lith Peat)
talajjavító (szerves)
+          
183. RIOLITTUFA ŐRLEMÉNY ásványi trágya +          
184. RÓZSA ÉS VIRÁGOS DÍSZCSERJE TÁPOLDAT műtrágya (NPK oldat)         +  
185. SAVASTRENE FE SZILÁRD VASKELÁT műtrágya (vas mikroelem)         +  
186. SÁVOLYI TŐZEG talajjavÍtó (szerves) +          
187. SERGOMIL-L 60 műtrágya (mikroelem tartalmú oldat)     + +    
188. SOLVITIS Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, POLIFÉM, BÓR EXTRA műtrágya
(folyékony)
    + + + +
189. SYMBIVIT mikrobiológiai készítmény +          
190. SZALONNAI KEMÉNYMÉSZKŐŐRLEMÉNY talajjavító +          
191. SZALONNAI MÉSZKŐŐRLEMÉNY talajjavító +          
192. SZARVASMARHA TRÁGYA (szerves trágya) +          
193. SZARVASMARHATRÁGYA (szerves trágya) +          
194. SZEGEDI ZÖLDKOMPOSZT komposzt +          
195. SZELEKTÍV KOMPOSZT komposzt   +     + +
196. SZÉLMEZŐI NATÚR TŐZEG talajjavító (szerves) +          
197. T-REX SZARVASMARHATRÁGYA szerves trágya +          
198. TCAP 28 MŰTRÁGYA műtrágya   + + + + +
199. TEK-LAND SZARVASMARHA TRÁGYA szerves trágya +          
200. TERRA DARÁLT FEKETE TŐZEG talajjavító (szerves) +          
201. TERRA KERTI TŐZEG talajjavító (szerves) +          
202. TERRA NATÚR TŐZEG talajjavító (szerves) +          
203. TERRASOL KOMPOSZT komposzt   +     + +
204. TERRA SORB® FOLIAR növénykondicionáló     + +    
205. TERRA-VITA M KOMPOSZT komposzt +   + +    
206. TERRA-VITA R KOMPOSZT komposzt +          
207. TERRA-VITA KOMPOSZT AKTIVÁTOR mikrobiológiai készítmény +          
208. TERRUM® MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   +     + +
209. TRIFENDER MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + + + + +
210. TRIFENDER WP MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai k.   + +   + +
211. UKRÁN FEHÉR TŐZEG talajjavító +          
212. VÁZSONYI ALGINIT (ALGAFIT) talajjavító   +     + +
213. VERMI FLÓRA TERMESZTŐKÖZEG termesztőközeg +          
214. VETOZEN ásványi trágya +          
215. Vip-Gilisztahumusz gilisztahumusz +          
216. VITISAN növénykondicionáló   + + + + +
217. WUXAL® ASCOFOL NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növ.k. +     +    
218. ZALAKOMÁROMI TŐZEG talajjavító (szerves) +          
219. ZÖLDERŐ KOMPOSZT komposzt +          
220. ZÖLDPAJZS levéltrágya (folyékony)     + + + +
221. ZSÓFI GILISZTAHUMUSZ gilisztahumusz + +        
  Összesen 105 71 84 77 72 62
I. = Jogszabályok alapján ökológiai termesztésben használható, de kompetens szervezetek által be nem sorolt készítmény. Használatát az illetékes ökoszervezettel előzetesen egyeztetni javasolt.
II. = A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ökoszerlistájában szereplő készítmény.
III. = Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Besorolása alapján ökológiai termesztésben használható készítmény.
IV. = A Bikontroll Hungária Nonprofit Kft. saját ökoszerlistájában szereplő készítmény.
V. = Hungária Öko Garancia Kft. Besorolása alapján ökológiai termesztésben használható készítmény.
VI. = A Hungária Öko Garancia Kft. saját ökoszerlistájában szereplő készítmény.